REGULAMIN

Sklep internetowy, dostępny w serwisie magioutlet.com.pl, prowadzony jest przez BIT-PRO Małgorzata Pyzińska-Świder. Adres poczty elektronicznej:

sklep@magioutlet.com.pl

 I. Postanowienia ogólne

 1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.

2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu internetowego Magi Outlet - www.magioutlet.com.pl 

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

5. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.

6. Wszystkie towary w sklepie internetowym Magi Outlet są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Jeśli występują jakiekolwiek wady, są one opisane i cena uwzględnia ujawnione braki.

 II. Warunki dokonywania zakupów

 1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego Magi Outlet.

2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie sklepu internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz aktywnego adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).

3. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu internetowego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.

6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis sklepu internetowego.

7. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerem wskazywanym na stronie sklepu internetowego Magi Outlet - kontakt do sklepu internetowego, bądź na adres e-mail: sklep@magioutlet.com.pl. E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr…….”. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do sklepu internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych na konto Kupującego.

9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

11. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.

12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu.

13. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 III. Czas i forma realizacji zamówień

 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej.

2. Sklep internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu.

3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

 IV. Sposób dokonywania płatności

 Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

a)płatność przelewem na podany nr konta bankowego

*Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Blik

Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest Montonio Finance UAB.

V. Koszty dostawy

 1. Dostawa jest realizowana na terenie poprzez firmę kurierską i system paczkomatów.

2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Formularzu Zamówienia, złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym Magi Outlet.

 VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

 1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik dostępny na stronie sklepu internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na poniższy adres pocztowy sklepu internetowego.

4. Firma BIT-PRO Małgorzata Pyzińska-Świder uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.

 Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:

BIT-PRO Małgorzata Pyzińska-Świder, 39-321 Tuszyma 468b z dopiskiem "ZWROT –SKLEP, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

 6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

Sklep internetowy Magi Outlet  nie pokrywa kosztów zwrotnych za przesyłkę.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

11. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. BIT-PRO Małgorzata Pyzińska-Świder oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.

 VII. Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, do pobrania na stronie Sklepu internetowego magioutlet.com.pl

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: BIT-PRO Małgorzata Pyzińska-Świder z dopiskiem "REKLAMACJA” – sklep@magioutlet.com.pl

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

13. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.

14. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego, skorzystać z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów.

 VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

 IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego  w serwisie  i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.

2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.

3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.magioutlet.com.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.